Rick Springfield
Savannah Civic Center

Savannah, GA 5/14/82

Provided by Suzie Palfreyman